Všeobecné obchodné podmienky účinné od 16.05.2019

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP autoškoly SMILE“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., so sídlom Tomášikova 36, 080 01 Prešov, IČO: 52802264, DIČ: 2121141649, IČ DPH: SK2121141649, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  39440/P, e-mail: autoskolasmile@gmail.com, tel. č. +421 948 09 89 89 (ďalej len „organizátor“ alebo „autoškola“) a uchádzačom pri poskytovaní služby neupravené v zmluve, ktorej podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.autoskolasmile.sk

 

1.2. Zmluva medzi organizátorom a uchádzačom je uzavretá platným prijatím návrhu, ktorým je vyplnenie písomnej prihlášky a uhradenie ceny kurzu, resp. časti ceny kurzu v prípade splátkového kalendára v stanovenej výške, a to najneskôr do začatia kurzu.

1.3. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP autoškoly SMILE režimom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

1.4. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času v dohodnutom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda uchádzač nemôže odstúpiť od zmluvy inak a v lehote ako je to uvedené v týchto VOP autoškoly SMILE.

1.5. Uchádzač podaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

1.6. Uchádzačom je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje (uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail prípadne iné.), nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.7. Najneskôr do piatich pracovných dní sa organizátor skontaktuje s uchádzačom. Overí prihlášku, spôsob dodania služby a oznámi predpokladaný termín, konečnú cenu a spôsob úhrady.

1.8. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených Uchádzačov do konkrétneho kurzu, v konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste.

 

2. Cena, platobné podmienky a prepravné

2.1. Po uzatvorení zmluvy vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu organizátorovi kurzu a povinnosť zúčastňovať sa na kurze.

2.2. Cena služby/kurzu je stanovená cenníkom organizátorom, zverejnená na webovej stránke www.autoskolasmile.sk . Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia v intervaloch 30 dní. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, je 30 dní od zverejnenia ponuky na stránke internetového obchodu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov a pod. Platná cena služby/kurzu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena kurzu bude vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.autoskolasmile.sk, platnej v čase objednania služby/kurzu s ohľadom na uplatnené a uznané nároky na zľavy. Uchádzač má možnosť sa pred podpísaním prihlášky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami.

2.3. Uchádzač uhrádza platbu v hotovosti alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

2.4. Cenu kurzu je možné uhradiť:

a/ jednorazovým zaplatením ceny kurzu,

b/ organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na splátky. Prvú splátku vo výške 35% z ceny za kurz musí uchádzač zaplatiť na začiatku (do prvej hodiny teórie), druhú splátku do začatia praktického výcviku (pred prvou jazdou) a tretiu splátku do 20. hodiny praktických jázd. Splátkový systém je bez akéhokoľvek navýšenia (neplatí v prípade splátkového systému QUATRO). V prípade ak účastník neuhradí do ukončenia kurzu celú sumu, nebude pripustený ku skúške. Cenu kurzu je povinný uhradiť uchádzač v plnej výške aj keď z akýchkoľvek dôvodov nemôže ukončiť kurz. V prípade, že sa účastník rozhodne prestúpiť do inej autoškoly, je povinný to urobiť písomnou formou.

 

3. Základné podmienky

 1. a) autoškola postupuje pri výcviku podľa platnej legislatívy a podľa povinnej učebnej osnovy.
  b) autoškola môže poskytnúť uchádzačovi po ukončení praktického výcviku navyše praktickú jazdu na cvičisku c) uchádzač si môže s autoškolou dohodnúť ďalší doplnkový výcvik aj nad rámec povinnej učebnej osnovy, podľa cenníka.
  d) autoškola bezplatne prenecháva uchádzačovi TOKEN s číslom v stave spôsobilom na riadne užívanie. TOKEN slúži na elektronickú evidenciu teórie a jázd uchádzača.
  e) v cene kurzu nie je zahrnutý kurz prvej pomoci, ktorý vie zabezpečiť aj autoškola SMILE vo svojich priestoroch. Uchádzač môže daný kurz absolvovať aj v inej inštitúcii.

4. Povinnosti uchádzača

 1. a) riadne a včas zaplatiť cenu kurzu (naraz alebo na splátky),
  b) prichádzať na vyučovanie včas,
  c) pred každou jazdou a teóriou priložiť TOKEN k čítaciemu zariadeniu,
  d) po skončení jazdy alebo teórie priložiť TOKEN k čítaciemu zariadeniu,
  e) strpieť pri nesplnení povinnosti z bodu III. b) rozhodnutie inštruktora, že sa jazda neuskutoční a uhradiť náklady jazdy v cene podľa cenníka g),
  f) uhradiť 10 € v prípade poškodenia alebo straty TOKENU, ako náhradu za vzniknutú škodu na TOKENE,
  g) uhradiť autoškole poplatok vo výške 25 € za predvedenie na každú opravnú skúšku (v poplatku je zahrnuté opätovné nahlásenie a predvedenie na opravnú skúšku + 2×45 min jazda) + odovzdať kolky v požadovanej hodnote,
  h) 24 hod. vopred oznámiť neúčasť na dohodnutom praktickom výcviku v určený deň a hodinu, pri porušení tejto povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 7 € za 45 min výcviku. Neúčasť na praktickom výcviku sa oznamuje na tel. čísle 0948 09 89 89,
  i) ak ukončí svoju účasť predčasne, t.j. v priebehu výcviku a to z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká mu nárok na prípadné preplatky, resp. vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu a nedoplatky budú riadne uplatnené a vymáhané, a to nielen za účelom úhrady všetkých nákladov kurzu a to najmä tie súvisiace s vykonanou časťou výcviku ale aj za účelom dosiahnutia zisku Autoškoly SMILE.

5. Povinnosti autoškoly

 1. a)viesť výcvik podľa povinnej učebnej osnovy,
  b)po uhradení prvej splátky prenechať bezplatne uchádzačovi TOKEN,
  c) prenechať ďalší TOKEN v stave spôsobilom na riadne užívanie v prípade poškodenia alebo straty TOKENU zo strany uchádzača, ktorého stratu alebo poškodenie uchádzač uhradí.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Uchádzač súhlasí, že pre získanie osvedčenia/ potvrdenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VP.
6.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví uchádzača, ktoré vznikli počas kurzu.
6.3. V zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem spoločnosti AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., so sídlom Tomášikova 36, 080 01 Prešov, IČO: 52802264 súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vyššie uvedených osobných údajov a to na evidenčné, organizačné a marketingové účely (ďalej aj ako „súhlas“). Súhlas udeľujem SMILE na dobu 5 rokov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z..
Uchádzač kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade potreby použité na marketingové účely AUTOŠKOLY SMILE s.r.o. (zverejnené na webových stránkach a sociálnych sieťach Autoškoly SMILE, ktoré prevádzkuje spoločnosť AUTOŠKOLA SMILE s.r.o.)
6.7. Uchádzač vyhlasuje, že si VOP autoškoly SMILE pred uzavretím zmluvy prečítal a ich obsahu porozumel.
6.8. Uchádzač odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas s VOP autoškoly SMILE.

Prihlás sa ešte dnes

ONLINE PRIHLÁŠKA

Nastavenia súborov cookie

Pre správne fungovanie našej webovej stránky používame potrebné súbory cookie, ktoré sa inštalujú automaticky. Umožňujú zabezpečenie, prístupnosť a správu siete. Keďže chceme zlepšiť Vaše skúsenosti s našou webovou stránkou, chceme nastaviť funkčné, analytické a sociálne súbory cookie, ktoré merajú, ako používate našu webovú stránku a umožňujú personalizovanejší obsah. Preto zdieľame informácie o vašom používaní našej webovej stránky s našimi partnermi. Tieto informácie sa môžu kombinovať s inými údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili v rámci Vášho používania služieb. Niektoré služby našich partnerov sa nachádzajú v USA, ktoré Európsky súdny dvor považuje za krajinu bez primeranej úrovne ochrany údajov. Existuje možnosť a riziko, že vaše osobné údaje budú spracúvané orgánmi USA na účely kontroly a dohľadu. Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že súbory cookie na našej webovej stránke môžeme používať my, ako aj poskytovatelia tretích strán (aj v USA) a že údaje môžu byť zdieľané (čl. 49. GDPR), pokiaľ výnimočne nie sú k dispozícii iné vhodné záruky. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súbory cookie môžete konfigurovať v časti Nastavenia.

Podrobné informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov – Cookies.

Povedali o nás