Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., Tomášikova 36, 080 01  Prešov, IČO: 52802264, DIČ: 2121141649, prevádzka Sabinovská 3, 080 01  Prešov.
 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre poskytovateľa, rovnako aj pre užívateľa.
 3. Týmto reklamačným poriadkom poskytovateľ informuje užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzke poskytovateľa na Sabinovskej 3 v Prešove a je zverejnený na webovej stránke poskytovateľa www.autoskolasmile.sk
 5. Momentom zaplatenia ceny za službu užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok II.

Výklad pojmov

 1. POSKYTOVATEĽOM sa rozumie AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., Tomášikova 36, 080 01  Prešov, IČO: 52802264, DIČ: 2121141649, prevádzka Sabinovská 3, 080 01  Prešov (ďalej len ,,poskytovateľ“)
 2. UŽÍVATEĽOM sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpila od poskytovateľa službu, resp. uzavrela s poskytovateľom zmluvný vzťah a osoba, ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len ,,užívateľ“)
 3. SPOTREBITEĽOM sa rozumie užívateľ (osoba), ktorá využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu osôb určených v zmluvnom vzťahu.
 4. SLUŽBOU sa rozumejú služby ponúkané a poskytované spoločnosťou AUTOŠKOLA SMILE s.r.o., Tomášikova 36, 080 01  Prešov, IČO: 52802264, DIČ: 2121141649, prevádzka Sabinovská 3, 080 01  Prešov, ktoré sú uvedené v platnom cenníku nachádzajúcom sa v predmetnej prevádzke.
 5. REKLAMÁCIOU sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.
 6. VYBAVENÍM REKLAMÁCIE sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

 

Článok III.

Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba poskytovaná užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a v súlade zo zákonom č. 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách, ktorým sa autoškola pri ponúkaní služieb riadi.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania užívateľovi.

 

Článok IV.

Uplatnenie reklamácie

 1. Užívateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu:
 • na kvalitu poskytovanej služby
 • na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má pochybnosť, že faktúra za službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a platným cenníkom poskytovateľa.
 1. Reklamáciu musí užívateľ uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
 2. Reklamáciou podľa bodu 1 tohto článku môže užívateľ uplatniť:
 • písomne na adrese poskytovateľa
 • emailom na adresu prevádzky poskytovateľa – autoskolasmile@gmail.com
 • osobne vyplnením reklamačného protokolu v prevádzke autoškoly, Sabinovská 3, 080 01 Prešov
 1. Konkrétne údaje poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke autoskolasmile.sk. Pri uplatnení reklamácie užívateľ vyplní reklamačný protokol (Príloha 1, reklamačného poriadku) zverejnený na webovej stránke poskytovateľa. V reklamačnom protokole užívateľa uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, názov ulice, orientačné, popisné číslo, názov štátu, telefónne číslo, email), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej služby, resp. pochybeniu v správnosti vyúčtovanej ceny za poskytnutú službu. V reklamačnom protokole užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, prevzatie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú službu musí užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomnosti na užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.
 3. Reklamačný protokol užívateľ zašle poskytovateľovi poštou na adresu sídla poskytovateľa, prípadne emailom na adresu poskytovateľa alebo ju uplatní osobne vyplnením reklamačného protokolu v prevádzke autoškoly na Sabinovskej 3, 080 01 Prešov.
 4. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili:
 • okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa (t.j. objektívne skutočnosti, za ktoré prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť)
 • neodborné alebo neoprávnené zásahy užívateľa do nastavení služieb alebo iných tretích osôb, ktorým užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah
 • alebo ak užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil
 1. Za deň reklamačného konania sa považuje deň, keď užívateľ uplatnil reklamáciu u poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená poskytovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak užívateľ ani na výzvu poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje v stanovenej lehote 10 pracovných dní odo doručenia výzvy na doplnenie reklamácie, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

                 Článok V.

Vybavenie reklamácie

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec poskytovateľa užívateľovi protokol o reklamácií (príloha 1 reklamačného poriadku), ktorý je po vyplnení časti II. poskytovateľom služby zároveň potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
 2. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom emailu doručí poskytovateľ užívateľovi protokol o reklamácií na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne emailovú adresu, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Protokol o reklamácií sa nemusí doručovať, ak užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 toho článku má užívateľ právo od kúpy služby, resp. zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú ak to umožňuje zákon 280/2006.
 5. O vybavení reklamácie vydá poskytovateľ užívateľovi výstupný protokol (príloha č.2 reklamačného poriadku), najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
 6. O vybavení reklamácie informuje poskytovateľ užívateľa zaslaním emailovej správy spolu s výstupným a príp. aj reklamačným protokolom na emailovú adresu užívateľa v prípade, ak užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom emailu. Ak užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj reklamačný protokol na kontaktnú adresu užívateľa uvedenú v reklamácií.
 7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

Článok VI.

Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje poskytovateľ.
 2. Užívateľ má právo odstúpiť od kúpi predmetnej služby, resp. uzavretej zmluvy:
 • ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
 • ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať, za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,
 • poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 1. V prípadoch uvedených v bode 2 toho článku sa môže poskytovateľ s užívateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej služby za inú.
 2. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 3. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
 • odstránením vady poskytovanej služby,
 • výmenou služby za inú, ak to umožňuje zákon 280/2006, po predchádzajúcej dohode s užívateľom
 • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (ak je podpísaná zmluva, v tomto prípade pri odstúpení od zmluvy)
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 1. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa kupujúcemu užívateľovi vráti.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2020
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Dohľad nad dodržiavaním povinnosti zo strany poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove pre Prešovský kraj, adresa: Obrancov mieru 4675/6, 080 01  Prešov.

Prihlás sa ešte dnes

ONLINE PRIHLÁŠKA

Nastavenia súborov cookie

Pre správne fungovanie našej webovej stránky používame potrebné súbory cookie, ktoré sa inštalujú automaticky. Umožňujú zabezpečenie, prístupnosť a správu siete. Keďže chceme zlepšiť Vaše skúsenosti s našou webovou stránkou, chceme nastaviť funkčné, analytické a sociálne súbory cookie, ktoré merajú, ako používate našu webovú stránku a umožňujú personalizovanejší obsah. Preto zdieľame informácie o vašom používaní našej webovej stránky s našimi partnermi. Tieto informácie sa môžu kombinovať s inými údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili v rámci Vášho používania služieb. Niektoré služby našich partnerov sa nachádzajú v USA, ktoré Európsky súdny dvor považuje za krajinu bez primeranej úrovne ochrany údajov. Existuje možnosť a riziko, že vaše osobné údaje budú spracúvané orgánmi USA na účely kontroly a dohľadu. Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s tým, že súbory cookie na našej webovej stránke môžeme používať my, ako aj poskytovatelia tretích strán (aj v USA) a že údaje môžu byť zdieľané (čl. 49. GDPR), pokiaľ výnimočne nie sú k dispozícii iné vhodné záruky. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súbory cookie môžete konfigurovať v časti Nastavenia.

Podrobné informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov – Cookies.

Povedali o nás